Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta 3LP S.A.:

 • W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą fizyczną – kontrahentem 3LP S.A. (dalej: „3LP” lub „Spółka”) i przekazała Pani/Pan swoje dane osobowe 3LP S.A., Spółka spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3LP Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616228, o kapitale zakładowym w wysokości 59.100.000,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 896-155-12-25, REGON: 364411238, e-mail: zarzad@3lp.eu tel. +48 71 376 16 18
 • 3LP S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • świadczenia przez 3LP usług na Pani/Pana rzecz oraz podejmowania działań na Pani/Pana żądanie, poprzedzających świadczenie ww. usług np. w celu przesyłania ofert świadczonych przez 3LP usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa: podatkowego, rachunkowości, cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj.: w celu zarządzania relacjami z klientem, w celu profilowania, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Pani/Pana zobowiązaniach wobec 3LP, w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan na to zgodę, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu świadczonych usług, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, bankom, w którym 3LP posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek w przypadku reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz 3LP usługi: księgowe, archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 3LP – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarzadzania relacjami z klientem – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że 3LP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • profilowania – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że 3LP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • dochodzenia roszczeń – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • obrony przed roszczeniami – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o Pani/Pana zobowiązaniach wobec 3LP – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
 • w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
 • zabezpieczenia wierzytelności z tytułu świadczonych przez 3LP usług– tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z 3LP oraz istnieją niezaspokojone roszczenia 3LP wobec Pani/Pana,
 • zapewnienia rozliczalności – przez czas nieoznaczony.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między Panią/Panem oraz 3LP. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, 3LP nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Panią/Pana umowy z 3LP nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej przez Panią/Pana z 3LP nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Panią/Pana reklamacji, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Pani/Panu drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów.
 • W ramach profilowania, w oparciu o informacje o rodzaju prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej oraz w oparciu o historię Pani/Pana współpracy z 3LP, 3LP może ustalać ceny świadczonych na Pani/Pana rzecz usług.
 • W przypadku, gdy Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana, 3LP spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych nie bezpośrednio od Pani/Pana: adres do doręczeń, nr NIP, REGON, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Panią/Pana zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe z rejestrów publicznych, tj. CEIDG, rejestr REGON, Pani/Pana strony internetowej, biur informacji gospodarczej oraz podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, tj. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, EULER HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
 • Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu 3LP lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.
 • Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby (pracownika, zleceniobiorcy) działającej w imieniu kontrahenta 3LP.

 • W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą fizyczną – pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta 3LP i przekazała Pani/przekazał Pan swoje dane osobowe bezpośrednio 3LP, Spółka spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1-ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3LP Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616228, o kapitale zakładowym w wysokości 59.100.000,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 896-155-12-25, REGON: 364411238, e-mail: zarzad@3lp.eu, tel. +48 71 376 16 18
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.: kontaktowania się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z Administratorem, w celu kontaktowania się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu kontaktowania się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w relacji z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniobiorcą, w celu zarządzania relacjami z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą, w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyrażona została zgoda na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy wobec 3LP , w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawieranych między 3LP i Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą o ile wcześniej wyrażona została na to zgoda, w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi: przewozowe (kurierom), pocztowe, usługi księgowe, archiwizowania dokumentów, badania sprawozdań finansowych, informatyczne, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Pani/Pana /Pana dane będą przechowywane, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 3LP w relacji z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – do upływu okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarządzania relacjami z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą – przez czas nieograniczony lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że 3LP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • przesyłania pocztą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów – do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
 • przesyłania pocztą elektroniczną informacji o zobowiązaniach Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy wobec 3LP – do czasu istnienia ww. zobowiązań,
 • dochodzenia roszczeń wobec Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę – do momentu wyegzekwowania roszczenia lub przedawnienia, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • zapewnienia rozliczalności – przez czas nieoznaczony.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta między Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą oraz 3LP. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, 3LP nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w ramach podejmowania czynności poprzedzających zawarcie przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę umowy z 3LP, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu wykonywania umowy zawartej z 3LP przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Pani/Pana pracodawcę lub zleceniodawcę, nie będzie mógł kontaktować się z Panią/Panem w celu marketingu bezpośredniego o ile wcześniej wyrażona została zgoda na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będzie mógł przesyłać Pani/Panu drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów dotyczących transakcji zawartych między 3LP i Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą.
 • W przypadku, gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub zleceniobiorcą kontrahenta 3LP i Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy, 3LP spełniając obowiązek z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, z wyłączeniem ust. 7 powyżej, ponadto informuje, że:
 • Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy lub zleceniodawcy.
 • Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu 3LP lub podmiotu trzeciego.
 • Na podstawie art. 21 ust. 2 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby aplikującej na stanowisko pracy w 3LP S.A.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj” oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 3LP S.A.

 • W związku z aplikowaniem przez Panią/Pana na stanowisko pracy w 3LP S.A z siedzibą w Siechnicach (dalej: „3LP” lub „Spółka”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest 3LP Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616228, o kapitale zakładowym w wysokości 59.100.000,00 zł w całości wpłaconym, NIP: 896-155-12-25, REGON: 364411238, e-mail: zarzad@3lp.eu, tel. +48 71 376 16 18
 • Pani/Pana dane osobowe:
 • podane w ww. formularzu rekrutacyjnym, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy w 3LP , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w związku z art. 22
  11 kodeksu pracy,
 • zawarte w CV załączonym przez Panią/Pana do niniejszego formularza rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza dane osobowe określone w art. 22
  11 kodeksu pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO w związku z art. 22
  1a kodeksu pracy,
 • przekazane przez Panią/Pana w toku procesu rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1-2 powyżej, będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji, na podstawie zgody, zgodniez art. 6 ust. 1. lit. a) RODO,
 • pozwalające na udokumentowanie faktu wyrażenia przez Panią/Pana zgody w przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, będą przetwarzane w celu zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO.
 • Dane osobowe są przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz 3LP usługę dostępu do platformy internetowej, za pośrednictwem, której aplikuje Pani/Pan na stanowisko pracy w 3LP tj. eRecruitment Solutions sp. z o.o.,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz 3LP usługę poczty elektronicznej tj. Microsoft Ireland Operations Ltd.

W związku z korzystaniem przez 3LP z usług dostarczanych przez Microsoft Ireland Operations Ltd., dane osobowe mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane przez Microsoft Corporation. Microsoft Corporation zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie ze standardami wymaganymi w EU .

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę i nie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez 3LP danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu cofnięcia przez Panią zgody, nie dłużej jednak niż przez 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • w przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę i wyrażenia zgody na przetwarzanie przez 3LP danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy niniejszej postępowanie rekrutacyjne – do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę i wyrażenia zgody na przetwarzanie przez 3LP danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w 3LP – do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • w celu zapewnienia rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – przez czas niezbędny do wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 3LP dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Ma Pani/Pan prawo – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez 3LP Pani/Pana danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Wypełnienie ww. formularza rekrutacyjnego jest dobrowolne, jednak, jeśli chce Pani/Pan aplikować na stanowisko pracy w 3LP obowiązek podania danych osobowych określonych w ww. formularzu wynika z przepisów kodeksu pracy. Odmowa wypełnienia ww. formularza uniemożliwi Pani/Panu złożenie aplikacji na stanowisko pracy w 3LP za jego pośrednictwem. W przypadku danych dodatkowych zawartych w CV, w zakresie wykraczającym poza dane osobowe określone w art. 22
  1 §1 kodeksu pracy, przekazanie ww. danych do 3LP jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w przypadkach określonych powyżej jest dobrowolne. Odmowa udzielenia zgody lub cofnięcie zgody w zakresie ww. danych nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania a także nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach danych osobowych zawartych w CV dołączanym do niniejszego formularza rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza dane określone w art. 221 §1 kodeksu pracy, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w 3LP. Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wiem, że zgodę mogę cofnąć przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: zarzad@3lp.eu

W przypadku nie zawarcia ze mną umowy o pracę, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach moich danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo stanowisko, którego dotyczy niniejsze postępowanie rekrutacyjne. Wiem, że mam prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wiem, że zgodę mogę cofnąć przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: zarzad@3lp.eu